Regulamin

§ 1 DEFINICJE

1. REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN. W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN JEST REGULAMINEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ.U. Z 2002 R. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.).

2. KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A POSIADAJĄCA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DOKONUJE ZAMÓWIENIA W MOTOSTYLIZACJA.PL

3. KONSUMENT – KLIENT BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ, KORZYSTAJĄCĄ Z MOTOSTYLIZACJA.PL W CELU NIEZWIĄZANYM BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.

4. USŁUGODAWCA – PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM MOTOSTYLIZACJA.PL NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

5. PRZEDMIOT TRANSAKCJI - TOWARY WYMIENIONE I OPISANE NA STRONIE INTERNETOWEJ MOTOSTYLIZACJA.PL

6. TOWAR – RZECZ RUCHOMA, PREZENTOWANA W SKLEPIE INTERNETOWYM, KTÓREJ DOTYCZY UMOWA SPRZEDAŻY.

7. USŁUGA DODATKOWA – USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ USŁUGODAWCĘ NA RZECZ KLIENTA POZA MOTOSTYLIZACJA.PL W ZWIĄZKU Z CHARAKTEREM SPRZEDAWANYCH TOWARÓW.

8. UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW W ROZUMIENIU USTAWY KODEKS CYWILNY, ZAWARTA POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ A KLIENTEM,Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO SKLEPU.

9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM www.MOTOSTYLIZACJA.PL ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE.

10. ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA OKREŚLAJĄCE JEDNOZNACZNIE RODZAJ I ILOŚĆ TOWARÓW, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

11. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIAJĄCY PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE, A TAKŻE WYSYŁANIE I ODBIERANIE DANYCH POPRZEZ SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ZA POMOCĄ WŁAŚCIWEGO DLA DANEGO RODZAJU SIECI URZĄDZENIA KOŃCOWEGO.

 

§ 2 ZASADY OGÓLNE

1. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.MOTOSTYLIZACJA.PL

2. WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM MOTOSTYLIZACJA.PL PRZEZ KLIENTA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO POSTANOWIEŃ W CZASIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

3. SKLEP INTERNETOWY MOTOSTYLIZACJA.PL PROWADZI SPRZEDAŻ DETALICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET.

4. WSZYSTKIE TOWARY OFEROWANE NOWE, WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, ORAZ ZOSTAŁY LEGALNIE WPROWADZONE NA RYNEK POLSKI.

5. W RAMACH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH NIEZBĘDNYCH DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA W CELU REALIZACJI ZAKUPÓW, KLIENT POWINIEN DYSPONOWAĆ AKTYWNYM KONTEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ(E-MAIL) ORAZ URZĄDZENIEM PODŁĄCZONYM DO SIECI INTERNET, SPEŁNIAJĄCYM MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE.

6. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO NIEDOSTARCZANIA TREŚCI ZABRONIONYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA, NP. TREŚCI PROPAGUJĄCE PRZEMOC, ZNIESŁAWIAJĄCYCH LUB NARUSZAJĄCYCH DOBRA OSOBISTE I INNE PRAWA OSÓB TRZECICH.

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. WSZYSTKIE CENY PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH MOTOSTYLIZACJA.PL SĄ CENAMI BRUTTO PODANYMI W ZŁOTYCH POLSKICH. PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW WYSYŁKI.

2. ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ , DROGĄ MAILOWĄ LUB TELEFONICZNĄ.

3. ZAMÓWIENIA SKŁADANE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ MOŻNA SKŁADAĆ 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ CAŁY ROK.

4. ZAMÓWIENIE JEST SKUTECZNE, JEŚLI KLIENT PRAWIDŁOWO WYPEŁNI FORMULARZ ZAMÓWIENIA I PRAWIDŁOWO PODA DANE KONTAKTOWE W TYM DOKŁADNY ADRES, NA KTÓRY TOWAR MA BYĆ WYSŁANY ORAZ NUMER TELEFONU I ADRES E-MAIL.

5. W WYPADKU GDY PODANE DANE NIE SĄ KOMPLETNE, SPRZEDAJĄCY SKONTAKTUJE SIĘ Z KLIENTEM. JEŚLI KONTAKT Z KLIENTEM NIE BĘDZIE MOŻLIWY, SPRZEDAJĄCY MA PRAWO DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA.

6. KLIENT W PROCESIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA MOŻE WYRAZIĆ WOLĘ OTRZYMANIA POTWIERDZENIA ZAKUPU LUB FAKTURY VAT, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ZAŁĄCZONA DO WYSYŁANEJ PRZESYŁKI LUB PRZESŁANA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, NA WSKAZANY ADRES E-MAIL. NINIEJSZA ZGODA UPRAWNIA SPRZEDAJĄCEGO RÓWNIEŻ DO WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZASAD ICH PRZECHOWYWANIA ORAZ TRYBU UDOSTĘPNIANIA ORGANOWI PODATKOWEMU LUB ORGANOWI KONTROLI SKARBOWEJ.

7. W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW REGULAMINU I TYM SAMYM WYRAŻA ZGODĘ NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DANYCH SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAJĄCEGO W CELU ICH PRZETWARZANIA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA. KLIENT MA PRAWO DO WGLĄDU W SWOJE DANE, ICH POPRAWIANIA ORAZ ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA.

8. PO ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA SKUTECZNEGO ZAMÓWIENIA, OTRZYMA ON AUTOMATYCZNĄ ODPOWIEDŹ ZE SKLEPU POTWIERDZAJĄCĄ OTRZYMANIE ZAMÓWIENIA.

9. CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA POKRYWA SIĘ Z MOMENTEM DOKONANIA ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI KARTĄ LUB WYBOREM OPCJI PRZELEWU ELEKTRONICZNEGO.

 

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. TOWAR WYSYŁANY JEST POD ADRES WSKAZANY W FORMULARZU ZAMÓWIENIA. SKLEP POINFORMUJE KLIENTA NIEZWŁOCZNIE O NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYM FORMULARZU ZAMÓWIENIA, KTÓRY UNIEMOŻLIWIA DOKONANIE WYSYŁKI LUB MOŻE JĄ OPÓŹNIĆ.

2. TOWAR JEST DOSTARCZANY ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBIORU OSOBISTEGO TOWARÓW W SIEDZIBIE SPRZEDAJĄCEGO.

3. PRZESYŁKA WYSYŁANA JEST ZWYKLE NA NASTĘPNY DZIEŃ ROBOCZY ZARAZ PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY

4. KLIENT JEST OBCIĄŻANY KOSZTAMI DOSTAWY (WYSYŁKI) OKREŚLONYMI W FORMULARZU ZAMÓWIENIA.

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. KONSUMENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE, W TERMINIE 10 DNI (PODSTAWA PRAWNA: ART. 7 UST.1 USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONA PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY DZ.U. NR 22, POZ. 271 ZE ZM.). TERMIN TEN JEST TERMINEM NIEPRZEKRACZALNYM I LICZY SIĘ OD DNIA WYDANIA RZECZY, A GDY UMOWA DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI – OD DNIA JEJ ZAWARCIA. DO ZACHOWANIA TEGO TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM NA ADRES USŁUGODAWCY.

2. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, UMOWA JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ. TO, CO STRONY ŚWIADCZYŁY, ULEGA ZWROTOWI W STANIE NIEZMIENIONYM, CHYBA, ŻE ZMIANA BYŁA KONIECZNA W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU.

3. ZWROT POWINIEN NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI. ZAKUPIONY TOWAR NALEŻY ZWRÓCIĆ NA ADRES USŁUGODAWCY.

 

§ 6 PROCEDURA REKLAMACJI

1. REKLAMACJE NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES MAILOWY USŁUGODAWCY.

2. SKŁADAJĄC REKLAMACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ (NA KOSZT KONSUMENTA) DO USŁUGODAWCY REKLAMOWANY PRODUKT.

3. USŁUGODAWCA ROZPATRZY REKLAMACJĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA REKLAMACJI. W PRZYPADKU ROZPATRZENIA REKLAMACJI NA KORZYŚĆ KLIENTA USŁUGODAWCA NAPRAWI LUB WYMIENI REKLAMOWANY TOWAR NA NOWY, PEŁNOWARTOŚCIOWY LUB ZWRÓCI WARTOŚĆ KUPIONEGO TOWARU.

4. JEŻELI TOWAR JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ, KLIENT MOŻE ŻĄDAĆ DOPROWADZENIA GO DO STANU ZGODNEGO Z UMOWĄ PRZEZ NIEODPŁATNĄ NAPRAWĘ ALBO WYMIANĘ NA NOWY, CHYBA ŻE NAPRAWA ALBO WYMIANA SĄ NIEMOŻLIWE LUB WYMAGAJĄ NADMIERNYCH KOSZTÓW. PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TOWARU ZGODNEGO Z UMOWĄ ORAZ RODZAJ I STOPIEŃ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI. (USTAWA Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO).

5. KLIENT TRACI UPRAWNIENIA OKREŚLONE W PKT. 4 NINIEJSZEGO PARAGRAFU, JEŻELI PRZED UPŁYWEM DWÓCH MIESIĘCY OD STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ NIE ZAWIADOMI SKLEPU O TYM FAKCIE. DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE ZAWIADOMIENIA PRZED JEGO UPŁYWEM.

 

§ 7 ZMIANA REGULAMINU

1. USŁUGODAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W REGULAMINIE.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (DZ.U. 2000 NR 22 POZ. 271 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U. 2002 NR 141 POZ. 1176 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. - KODEKS CYWILNY (DZ.U. 1964 NR 16 POZ. 93 ZE ZM.).

2. SPORY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU I W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZAWARTYCH UMÓW MIĘDZY SKLEPEM A KLIENTAMI, BĘDĄ ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD WŁAŚCIWY WEDŁUG PRZEPISÓW O WŁAŚCIWOŚCI RZECZOWEJ I MIEJSCOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17.11.1964 R. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (DZ.U. NR 43 POZ. 296 ZE. ZM.).

  • Gwarancja zadowolenia

Jesteśmy sprawdzonym i uczciwym sprzedawcą z wieloletnim doświadczeniem. Wszystkie oferowane przez nas przedmioty są fabrycznie nowe i pochodzą od producenta lub polskiego dystrybutora. Każdy z oferowanych przedmiotów objęty jest gwarancją.
Możliwy jest odbiór osobisty, zapraszany do naszej siedziby przy ulicy Janickiego 34 (garaż 9) w Szczecinie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, z chęcią odpowiemy na każde pytanie.
  • Kontakt

motostylizacja.pl

ul. Janickiego 34 garaż 9

71-682 Szczecin

sklep@motostylizacja.pl